1. Cổ phiếu thường là gì

Cổ phiếu thường còn được gọi là cổ phiếu phổ thông, là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp và cho phép cổ đông được hưởng những quyền lợi thông thường của doanh nghiệp cổ phần dưới đây:

 • Quyền quản lý và giám sát doanh nghiệp: Cổ đông được phép bỏ phiếu, ứng cử vào Hội đồng quản trị. Ngoài ra cũng có thể tham gia trong những vấn đề quan trọng của hoạt động trong doanh nghiệp.
 • Quyền đối với tài sản doanh nghiệp: Nhận cổ tức được chia cho cổ đông hàng năm. Trong trường  hợp doanh nghiệp làm ăn không tốt dẫn đến tình trạng phá sản hoặc giải thể, cồ đông được phép nhận một phần giá trị còn lại của doanh nghiệp, sau khi đã thanh toàn các chi phí, khoản nợ và chi trả cho cổ đông ưu đãi.
 • Quyền chuyển nhượng cổ phần: Dưới hình thức trao đổi, mua bán trên thị trường chứng khoán.
 • Một số các quyền lợi khác, đặc biệt là quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới cho doanh nghiệp phát hành.

2. Cổ phiếu ưu đãi là gì

Cổ phiếu ưu đãi là chứng chỉ sở hữu của cổ đông trong công ty. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi được hưởng một số đặc quyền so với cổ phiếu thông thường. Dưới đây là một số đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi:

 • Quyền ưu tiên về thanh toán và cổ tức sau khi doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi được hưởng một mức cổ tức đã được xác định từ trước và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh hay tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Trong trường hợp buộc phải thanh lý doanh nghiệp, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi được nhận giá trị trước cổ đông thông thường.
 • Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường. Tuy nhiên, cổ phiếu thường không thể chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi.
 • Không được hưởng quyền bỏ phiếu: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi không được bỏ phiếu để bầu ra Hội đồng quản trị hay các vấn đề quan trọng trong hoạt động quản lý doanh nghiệp.

3. So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

3.1. Giống nhau

Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi có một số đặc điểm chung:

 • Do công ty cổ phần phát hành
 • Là công cụ của thị trường vốn
 • Không có giá trị hoàn lại
 • Thời hạn sử dụng lâu dài
 • Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trên vốn góp
 • Được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hành

3.2. Khác nhau

Tiêu chí

Cổ phiếu thường

Cổ phiếu ưu đãi

Ưu đãi

Không có ưu đãi

Có một số ưu đãi tùy thuộc vào Công ty cổ phần

Quyền biểu quyết

Có quyền biểu quyết trong hội đồng cổ đông

Chỉ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết mới có quyền tham gia vào hoạt động cổ đông

Quyền quản lý công ty

Được tham gia vào các hoạt động quản lý doanh nghiệp

Không được tham gia hoặc tự ứng cử trong hội đồng bầu cử

Cổ tức

Phụ thuộc vào kết quả và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Có cả cổ tức cố định và cổ tức thông thường

Số lượng cổ phiếu

Nhiều và được phát hành rộng rãi trên thị trường

Số lượng ít, dành cho một số đối tượng nhất định

Ưu tiên hoàn trả vốn góp

Được nhận lại sau khi trả các chi phí, vay nợ và hoàn trả vốn góp cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi

Được ưu tiên nhận lại trước cổ phiếu thông thường

Trên đây, GreenStock đã cùng bạn tìm hiểu, so sánh cổ phiếu thông thường và cổ phiếu ưu đãi. Nhìn chung, cả hai loại cổ phiếu này đều là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của cổ đông, tuy nhiên cổ phiếu ưu đãi sẽ có số lượng ít hơn và quyền lợi ưu tiên hoàn trả vốn khi doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản.